:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Kurniki z każdej strony - Redakcyjna poczta

Interwencje, Kurniki każdej strony Redakcyjna poczta - zdjęcie, fotografia
Kurier Podlaski 27/07/2019 17:23
Jerzy Nowicki

Dostaliśmy list od mieszkańców gminy Siedlce. Chociaż nie jest to już „nasz” zasięg, ale list publikujemy, chociażby dlatego, że temat ważny. Okazuje się, że tam też znają nasz tytuł.

     - Piszę w imieniu mieszkańców wsi Pruszynek, Pruszyn, Błogoszcz, Pruszyn Pieńki, Stok Lacki, z prośbą o pomoc w uniemożliwieniu lokalizacji na terenie jednej z wsi fermy drobiu – 4 kurniki z obsadą, co oznacza ponad 120 tysięcy sztuk drobiu. Informacje, które przekazuję, zostały zebrane podczas zebrania, które odbyło się w tym tygodniu na terenie świetlicy przy OSP Pruszynek, z udziałem Wójta Gminy Siedlce, p. Henryka Brodowskiego oraz inwestora, Pana Łukasza Pióro. Lokalizacja przewidziana jest na działkach nr ewid. 242 i 243 w miejscowości Pruszynek, gmina Siedlce (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 lipca 2019 r., znak: MŚRD 62 20.16.2019.MP). (O dziwo w spotkaniu brały udział osoby, które sprzedały swoje grunty pod inwestycję, a zostały przedstawione również jako inwestorzy).

    Wójt Gminy Siedlce wszczął postępowanie w sprawie lokalizacji tej inwestycji, pomimo że nie jest ona zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Działki, na których planowane jest ulokowanie fermy, leżą w strefie gleb w klasach R  RC,  gdzie nie jest przewidziana przemysłowa produkcja kur. Plan dla inwestycji związanych z obiektami innymi niż budownictwo zagrodowe przewiduje tereny oznaczone symbolem RL. Skoro zatem plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem wydać decyzję odmowną, bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko.

    Nasze stanowisko potwierdza m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 01.08.2012 r. sygn. akt II   OSK 829/11 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku sygn. akt IV SA/Po 895/16. Wielokrotnie sądy administracyjne jednoznacznie wskazywały na brak możliwości wydania pozwolenia na budowę w przypadku gdy inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyodrębnienie w planie gruntów pod budowę inną niż zagrodowa na terenach RL oznacza, że Rada Gminy świadomie chciała dotychczas ograniczyć inwestycje inne niż budownictwo zagrodowe tylko na te tereny i do czasu zmiany planu Wójt Gminy jako organ działających w interesie mieszkańców powinien przestrzegać, a nie potwierdzać stanowisko inwestora, że jest to lokalizacja zgodna z planem. Dodatkowo inwestycja zaplanowana w tzw. „sypialni Siedlec” będzie stanowić ogromne obciążenie dla środowiska, jej lokalizacja w odległości około 660 metrów od terenów objętych programem NATURA 2000 spowoduje, że naturalne cieki wodne występujące na tym terenie odprowadzą do doliny Liwca wszystkie nieczystości a w szczególności zanieczyszczenia związkami azotu i fosfor. Na działkach położonych wokół planowanej inwestycji znajdują się tereny lęgowe żurawi i innego ptactwa, unikalnych owadów, płazów.

     Zadziwiające, że władze gminne, zamiast chronić takie tereny kieruje się nieznanymi dla nas pobudkami, ponieważ z całą pewnością nie zyska z tego tytułu żadnych przychodów, a może ponieść dodatkowe koszty związane z budową drogi, ponieważ do działek tych nie ma drogi dojazdowej, jest tylko wytyczona działka na drogę gminną. Mając na uwadze występowanie na przedmiotowych terenach mnóstwa gatunków zwierząt chronionych, czy nie należałoby w pierwszej kolejności przeprowadzić stosownych badań, które notabene wymagają czasu? W dokumentacji nie ma ani słowa na ten temat!

      Raport przedstawiony przez inwestora przewiduje wykorzystanie obornika z kurników jako nawozu. Przy tak ogromnej produkcji drobiu wskazane w raporcie działki nie są w stanie zagospodarować tego nawozu, a wprowadzany bez kontroli do gleby spowoduje jej skażenie związkami azotu, fosforu mocznika i innych związków. Według naszych wyliczeń ilość wyprodukowanego obornika to około 2040 ton rocznie i zagospodarowanie takiej ilości przez lokalnych rolników nie jest możliwe. (W trakcie spotkania inwestor poinformował, że w przyszłości zamierza rozbudować fermę m.in. o magazyny, mieszalnie do produkcji pasz itp. a jak się niedawno okazało, w przeddzień zebrania rozmawiał z wybranymi mieszkańcami poszukując kolejnych gruntów).

      Osoby, które wstępnie wyraziły zgodę na odbiór tych nieczystości, nie tylko nie posiadają wystarczającego areału (jedna z osób zadeklarowała prawdopodobnie jedynie 3h a, ciężko to w chwili obecnej potwierdzić, ponieważ nagle gdzieś zniknęły nazwiska) ale też nie mają na swoich gruntach płyt gnojowych służących do przechowywania tzw. „kurzaka”. W trakcie spotkania z mieszkańcami inwestor stwierdził, że w przyszłości zamierza rozbudować fermę m. in. o magazyny, mieszalnie do produkcji pasz itp., nie wyklucza rozbudowy fermy o kolejne kurniki. Twierdzi również, że jest w stanie przekazać obornik do produkcji podkładów do pieczarkarni, co absolutnie nie jest zgodne ze stanem faktycznym, ponadto twierdzi, że aby pozbyć się gnojowicy i wód opadowych najzwyczajniej podłączy się do sieci kanalizacyjnej (?!). W dokumentacji brak jest jakiejkolwiek informacji na temat możliwości wyzbycia się obornika, gnojowicy czy też tzw. „zdychów”, czyli padłego ptactwa.

      Należy również wspomnieć o planie wybudowania przez inwestora studni głębinowej – mamy rozumieć, że mieszkańcy, którzy również posiadają takie studnie nie dość, że będą skazania na zanieczyszczenie wody, to do tego być może jej nie zobaczą wcale w swoich studniach? W naszym odczuciu budowa fermy drobiu spowoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń również do atmosfery (pyły, amoniak, podtlenek azotu) oraz powstające w wyniku spalania gazu w nagrzewnicach: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, a także zwiększoną emisję odorów i hałasu. Odór będzie uniemożliwiał normalne funkcjonowanie społeczności w otoczeniu fermy, najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 500 m od planowanej inwestycji. Przemysłowa hodowla zwierząt nie pozostanie bez znaczenia na jakość i warunki życia okolicznych mieszkańców. Zapachy i substancje pochodzące z rozkładu martwej materii organicznej oraz odchodów zwierzęcych mogą wywoływać podrażnienie błon śluzowych nosa, oczu i gardła, ból głowy, nudności, biegunkę, chrypkę, kaszel, duszności, kołatanie serca, senność, ataki paniki, stres, zawroty głowy. Wielokrotna oraz wydłużona ekspozycja na drażniące substancje zapachowe ma także destrukcyjny wpływ na psychikę. Dodatkowym źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska w tym przypadku będzie zwiększony ruch drogowy (przywóz paszy, zbóż i słomy, przywóz i wywóz brojlerów, wywóz obornika, wywóz ścieków, ruch pojedynczych samochodów osobowych i przemieszczanie się pojazdów ciężarowych), emisja pyłu w wyniku napełniania silosów paszowych i zbożowych. W związku z tym, że ferma ma być zaopatrywana w pasze z zewnątrz, cały transport wielkotonażowych samochodów będzie przejeżdżał przez okoliczne wsie, co doprowadzi do zniszczenia dróg, które i tak już są w marnym stanie, zwiększenia poziomu hałasu oraz będzie stanowiło duże zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, ich bezpieczeństwa, ponieważ chodzą i dojeżdżają rowerami do szkoły w Pruszynie.

      Należy tutaj chyba wspomnieć również o pewnych zachowaniach władz, które dają mieszkańcom do myślenia. Pamiętamy, jak wójt podczas spotkania w Niemojkach zarzekał się, wręcz przysięgał, że nigdy więcej nie wyrazi zgody na kurniki, tymczasem podczas spotkania wypowiedzi mieszkańców niejednokrotnie przerywał, cyt.: „o tym nie trzeba mówić, to wszyscy wiedzą”

     A przecież nie wszyscy wiedzą o wszystkim, nie każdy musi znać uwarunkowania środowiskowe, techniczne czy prawne wprowadzenia w życie takiej inwestycji, więc po której stronie stoi jako reprezentant mieszkańców? Rozumiemy, że w zasadzie powinien być obiektywny i postępować zgodnie z przepisami, ale przepisy prawa już zostały zbagatelizowane a występujący z ramienia gminy prawnik, mecenas Rafał Trochimiuk z uporem maniaka wtłaczał mieszańcom, że „ustawa odorowa”, która jeszcze nie weszła w życie, z całą pewnością zadziała wstecz i jej regulacje będzie można wykorzystać również w stosunku do właścicieli ferm już istniejących, mimo uszu puścił twierdzenie „lex retro non agit”.

     W związku z tym, że inwestycja nie służy interesom ani mieszkańców, ani samej gminy i, z uwagi na postawę Wójta Gminy Siedlce, jesteśmy zmuszeni szukać pomocy w mediach"

     Dane do wiadomości redakcji

    P.S. Mieszkańcy doszukali się też informacji, że w raporcie oddziaływania na środowisko są podane inne klasy gruntów niż w planie zagospodarowania... W rejonie mającej powstać fermy są obszary chronionego krajobrazu: Dolina Liwca oddalona o 660 m i Ostoja Nadliwiecka - 880 m. Najbliższa zabudowa mieszkalna wg raportu usytuowana jest w odległości około 750 m. Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany jest na zlecenie inwestora. W "Analizie zanieczyszczenia powietrza" natomiast czytamy: "Nie można natomiast w 100 % wykluczyć, jak wskazuje praktyka i obliczenia, ze siarkowodór nie będzie okresowo wyczuwalny poza fermą, szczególnie w niewielkiej odległości od jej granic w czasie pracy wentylatorów szczytowych (próg wyczuwalności 10,0 ug/m3, laboratoryjnej 1.0 ug/m3). Zjawisko to może sięgnąć terenów mieszkalnych, tym bardziej że przeważające kierunki wiatru to wiatry zachodnie.

 

Petycja

Reklama

Kurniki z każdej strony - Redakcyjna poczta komentarze opinie

 • Frank - niezalogowany 2019-07-28 10:02:07

  Najpierw ustawa odorowa,bteraz jacys ludzie pobudowali się w strefie działalności rolniczej płaczą, że ktoś taka działalność chce rozwijać. W okolicy Siedlec i Siedlcach jest kilka zakładów drobiarskich. Gdzie mąka produkować to mięso? W Zimbabwe?

 • GośćLSD - niezalogowany 2019-07-28 14:26:10

  Bie mega fermy. Zniszczono rolnictwo indywidalne i teraz na wzor amerykanski mega femy zatruwajace srodowisko i swiat.

 • GośćLSD - niezalogowany 2019-07-28 14:26:44

  Nie mega fermom. Zniszczono rolnictwo indywidalne i teraz na wzor amerykanski mega femy zatruwajace srodowisko i swiat.

 • Gość - niezalogowany 2019-07-28 14:42:54

  Budowali się kiedy nie było chidowli przemysłowej. Warto aby zwrócić uwagę kiedy chodowla jest przemysłowa a kiedy to jeszcze rolnik. Kolejna rzecz to klasa gruntów oraz plan zagospodarowania przestrzennego który wyklucza w tamtym miejscu budowę kurników z chowem przemysłowym.
  Siedlce staną się drugim miastem jak Mława. Z każdej strony biznes kurzy sprawia że w tych miastach żyje się ciągle w smrodzie. W taki sposób zabije się rozwój turystyki lokalnej w tamtych miejscach, wartość działek spadnie a jedyny zysk będzie miała właścicielka kurnika.

 • Gość - niezalogowany 2019-07-28 17:20:25

  Petycja w sprawie zatrzymania inwestycji.
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2339798719626770&id=100007899935044

 • Rambo - niezalogowany 2019-07-30 21:26:38

  Jutro 31.08 o 17 spotkanie z mediami na świetlicy w Pruszynku godzina 17:00

  Przybywajcie

 • Gośći7 - niezalogowany 2019-07-31 21:02:52

  Ktoś usunął komentarze ?

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Muzyka na imprezy

Przeboje współczesne; piosenki biesiadna; przeboje lat 60. i 70 Poprawiny, chrzciny, imieniny, choinki, bale i inne. Roman Kondraciuk - tel 693..


Wynajmę lokal 40m2, centrum

Centralnie zlokalizowany lokal do wynajęcia na biuro lub usługi, np. sklep. Pow. 40m2. Centrum Siemiatycz, parter w ciągu handlowym, przy dworcu PKS..


Glazurnik usługi

Oferuję usługi glazurnicze, dbam o szczegóły, pomogę dobrać odpowiednie materiały, doradzę. Profesjonalnie i kompleksowo: -glazura, terakota,..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez kurierpodlaski.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Głos s.c. Jerzy Nowicki i Jacek S Wasilewski z siedzibą w Siemiatycze 17-300, Jana Pawła II

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"